}
مشاوران کلینیک 9/23/2020 4:31:45 PM
💢 نظریه شماره ۷/۹۹/۷۷۰ مورخ ۹۹/۶/۲۳ (چه میزان از حقوق مستخدم توسط اجرای احکام قابل کسر است؟)

🔻 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص میزان قابل کسراز حقوق مستخدم منتشر شد.

🔻چکیده :مقصود از کسور قانونی حقوق مستخدمین شامل کسوراتی است که بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود و نه تعهداتی مانند اقساط وام که با اختیار وی کسر می شود.
🔻مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود. و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد.

 

 

 

کانال حساب و کتاب