}
مشاوران کلینیک 7/29/2020 12:57:40 PM
⭕️ مقررات مرخصی کارگران

🔻"سال” چه در احتساب مرخصی سالانه و چه در ذخیره آن، سال کاری کارگر است که از تاریخ شروع به کار آغاز و تا 12 ماه بعد ادامه دارد هر چند که در برخی کارگاه‌ها به جهت امکان سهولت محاسبه و ایجاد هماهنگی، عرف و روال سال تقویمی شمسی است.

 

 

 

خبرگزاری تابناک