مهرداد بشیری

مدیر عامل و بنیان گذار

علی مصدر

مدیر تحلیل و تولید محتوا، مشاور استقرار

حامد خسروی

مدیر فنی و برنامه نویسی

مهیا رضائی

مدیر راهبردی، استقرار و آموزش